ኣብ ከተማ ውቕሮ ካብ ሰለስተ ወረዳታት ኣብያተ ትምህርቲ(ውቕሮ፣ ኣፅቢን ክልተኣውላዕሎን) ንዝተውፃእፅኡ ተምሃሮን መምህራንን ኣብቁስለት ጎሮሮ (ሕማም ቶንሲል) ትኹረት ዝገበረ ስልጠና ተዋሂቡ።

እቲ ስልጠና ብሆስፒታል ዓይደር ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተዳለወ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ግንዛበን ምዕባይ ትኹረት ዝገበረ እዩ።

ስልጠና ቁስለት ጎሮሮ1

ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብሃገርና ይኹን ካልኦት ዓድታት ብፍላይ ኣብ ከተማታት ካብ እዋን ናብ እዋን እና ተጋፍ ሐከም ዝኾነን መንቀሊኡ ድማ ዘይስሩዕ ኣመጋግባ፣ ምጥቃም ኣልኮልን ሽጋራን፣ እኹል ምንቅስቓስ ሰውነት ዘይምግባርን ካልኦትን ይርከብዎም።

ቶንሲ ላይትስንርክብሩማቲክ ሕማም ልብ ንዝምልከቱ ፅሑፋት ብሰብ ሞያጥዕና ሆስፒታል ዓይደር ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዶ/ር ኣብርሃሃይሉን ዶ/ር ሓጎስ ካሕሳይ ንዝቐረበ ኮይኑ ዓለምለኻዊ፣ ሃገራዊን ክልላዊን ዝርግሕኦም፣ መንቀሊኦምን መከላኸሊኦምን ዝምልከትን ተሳተፍቲ ኣቕሪቦም እዮም።

ስልጠና ቁስለት ጎሮሮ2

መንቀሊ ሕማም ቶንሲላይት ስብዓይኒ ብዘይረኣዩ ተሃዋስያን (ባክቴርያ ወይ ቫይረስ) ዝመፅእ እዩ። ምስሩማቲክ ሕማም ልቢ ዝተሓሓዝ ግና እቲ ብባክቴርያ ዝመፅእ እዩ። ባክቴርያ ኣብምራቕ ወይ ኣብ ኣፍንጫ ኣብዝህሉ ፈሳሲ ብምፅናሕካብሰብናብሰብይመሓላለፍ። ቶንሲላይትስብ ቕልጡፍን ብኣግባቡን መድሓኒት ምስዝውሰድናይሩማቲክ ሕማም ልቢ ከየጋጥም ይከላኸል። ሕክምንኡ ድማ ብመርፍእ ኣቢሉ ብመቐመጫ ዝወሃብ ቤንዛቲን ፔንሲሊ ንዝበሃል ፍቱን መድሓኒት እዩ።

ስልጠና ቁስለት ጎሮሮ3

ኣብቲ ስልጠና ቢሮት ምህርት ክልል ትግራይ ወኪሎም መልእኽቲዘሕለፉ ኣቶ ወልደኣብ ወ/ኣረጋይ ሆስፒታል ዓይደር ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ጎናጎኒ ግልጋሎት ሕክምናን ምርምርን “ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና” ዝብል ፖሊሲ ሃገርና መሰረት ብምግባር ፀገም ሕ/ሰብን ምፍታሕ ናብ ሕ/ሰብ ኣትዩመዕበዪ ግንዛበ ምድላዉ ክምስገን ይግባእ ኢሎም።

ስልጠና ቁስለት ጎሮሮ4

ተምሃሮን መምህራንን ድማ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ሓደ ኣካል ገይሮም ንመሓዙቶም፣ ንቤተሰቦምን መልእኽቲ ከሕልፉ ተላብዮም።

ስልጠና ቁስለት ጎሮሮ5

ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ብርክት ዝበሉ ርኢቶታት፣ ሕቶታትን ሓበሬታትን ዝቐረቡ ኮይኖም ውልቃውን ከባቢያውን ፅርየት ብምሕላዉ ቁስለት ጎሮሮን ካልኦት ሕማማትን ብዝግባእ ምቕናስ ከምዝከኣል ነዚድማ መድረግቲ ኣካላት ብፍላይ ሚድያታት ዕዙዝ ተራ ክፃወቱ ተገሊፁ።