ኣገዳሲ መልእኽቲ12

እዚ ሕማም ንምክልኻል ካብ ዝሕግዙ እቲ ሓደ ብሓደ ዘይምእካብ ኮይኑ ሕብረተሰብና ምስ ዘለዎ ተሓከምቲ ናይ ምጥያቕ ባህሊ ተዛሚዱ በብመዓልቱ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ናብ ሆስፒታልና ይመፁ።

እዚ ድማ ነቲ ሕማም ብቕልጡፍ ንክስፋሕፋሕ ስለዝገብር ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ነፍልጥ ንድሕንነት ተሓከምትን መለዓልትን ክበሃል ኣብ ሆስፒታልና ዝደቀሱ ተሓከምቲ ንምጥያቕ ብኣካል ምምፃእ ከምዘይከኣል ነፍልጥ።

እዚ መምርሒ ንተሓካሚ ዘላዕሉ ዘይሓውስ ምኻኑን ናይ መለዓሊ ካርዲ ዘይሓዘ ጠያቒ ግን ምእታው ከምዘይከኣል ተረዲኡ ናብ ሆስፒታልና ከይመፅእ ንላቦ።

ብተወሳኺ ሃንደበታዊ ዘይኮኑ ሕማማት ሪፈር ሓዊሱ ንግዚኡ ኣገልግሎት ስለዘይንህብ ኣብ ዝቐርቦም ጥዕና ትካል ክሕከሙ ክሕከሙእናሓበርና እዞም ዝስዕቡ ግልጋሎታት ሕክምና ዘይቋረፁ ምኳኖም ንሕብር።

  1. ናይ 24 ሰዓት ሕክምና ሃንደበታዊ ሕማማት፡
  2. ሕክምና ካንሰር፣
  3. ሕክምና ዲያሊስስ (ምሕፃብ ኩሊት)፣
  4. ናይ ወሊድ፣ ክትትልን ፅንስን (High risk)ን ሕክምና ስነ-ኣእምሮን።

ካብዞም ዝተጠቐሱ ወፃኢ ካብ መጋቢት 15/2012 ዓ/ም ጀሚሩ ኣገልግሎት ከምዘይንህብ እናገለፅና ንቐፃሊ ዝህሉ ሓበሬታ ብሚድያ ይኹን ብናይ ዩኒቨርሲቲና አድራሻ ክነፍልጥ ምኳንና ንገልፅ።

ምልክት ሕማም ቫይረስ ኮሮና እንትረኣዮም ናብ ነፃ ስልኪ መስመር 6244 ይደውሉ።
ስግኣት ህዝቢ ዓለም ዝኾነ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብሓባር ንከላኸል
ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር
ዩኒቨርሲቲ መቐለ